//-->

Miejsce i sposób składania reklamacji:

  • Pisemnie na adres: MSCOSMETICS, ul. Lotników 15D/20, 87-100, Toruń

  • Mailowo na adres email: shop@oulacnails.eu

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osobą dostarczającą paczkę/kurierem.UWAGA! W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki! Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, w celu dokonania reklamacji należy:

- zawiadomić sprzedającego o tej niezgodności / wadzie produktu e-mail-em lub telefonicznie. Niezgodność towaru z zamówieniem należy zgłosić w ciągu max. 7 dni od daty odbioru przesyłki.

- po ustaleniu szczegółów reklamacji z naszym działem reklamacji należy wysłać przesyłkę zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z działu reklamacji Oulac Nails.

DRUK REKLAMACYJNY

1. Dane Klienta (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………..

Kod pocztowy……………………….. Miejscowość……………………………………… Telefon……………………………… E-mail ............................................................... …..

Data zgłoszenia reklamacji......................

2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient) Produkt…………………………………………………………………………………….

Data i miejsce zakupu……………………………………...................................................

Cena zakupu*(nr. Faktury VAT lub paragonu)......................................................................

Wady produktu (należy wymienić) ….................................................................................. …………………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………...

3. Wypełnij w przypadku zakupu żelu UV lub lakieru hybrydowego (wypełnia Klient)
- Żel UV/ Lakier hybrydowy.................................................................................................
- Sposób utwardzania: Lampa UV/ Lampa Led*/ Moc - ………………………………….
- Czas utwardzania* ……………………………………………………………………......
- Płytka naturalna / Tips / szablon*………………………………………………………....
- Bez przemywania / przemywany Cleaner’em pomiędzy warstwami*…………………....
- Dodatkowo: Primer kwasowy / bezkwasowy / żel bazowy / nie nakładano nic.…............ …............................................................................................................................................

4. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1 964 r. kodeks cywilny żądam:
• wymiany towaru na nowy *(art .561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru * (art . 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę…....................................................................................................... (słownie …………………………………………………….................................................................….) zł .
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto………....................................................................................……………………………………………………………………………….......................…………

/LUB przekazem pocztowym na mój adres * (art .560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ….........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….......................*(art .560 §)

Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji

Data otrzymania reklamacji…………………………………..

Osoba przyjmująca reklamację……………………………….

Dane punktu sprzedaży ….................................................................................................. ….........................................................................................................................................

5. Reklamacja została uznana / nie uznana: z następujących powodów:…………………………………………………………………............................................ ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Podstawa prawna: USTAWA z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) . Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji. Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

Podpis osoby przyjmującej reklamację...............................................

Podpis Klienta …....................................

Miejscowość i Data: …....................................................................... 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE ADRESATA:

ADRES DO ZWROTU:

E-MAIL KONTAKTOWY:

TEL. KONTAKTOWY:

NUMER KONTA:

  • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*), umowy dostawy następujących produktów (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących usługi (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)

DATA ZAWARCIA UMOWY (*)/ODBIORU (*):

ADRES KONSUMENTA (-ÓW):

PODPIS KONSUMENTA (-ÓW):

DATA:

(*) Niepotrzebne skreślić.